Beleidsplan Koepelorgaan Nederlandse Studentenorkesten

januari 2023

1. Het Koepelorgaan Nederlandse Studentenorkesten

Het Koepelorgaan Nederlandse Studentenorkesten (KONSO) is een overkoepelende organisatie voor Nederlandse studentenmuziekgezelschappen, opgericht in 2014 op initiatief van het Nederlands Studenten Orkest.

2. Doel

Het doel van het KONSO is de continuïteit van de studentenorkestenwereld te waarborgen en deze te versterken. Dit wil het doen door samenwerking tussen de verschillende orkestbesturen te faciliteren en de bestuurders te adviseren.

De studentenorkestwereld is volgens het KONSO in de eerste plaats belangrijk omdat het jonge mensen in de gelegenheid stelt samen muziek te maken en daarmee hun hobby uit te oefenen. In dit samen muziek maken worden echter ook ook belangrijke vaardigheden verworven. Door samen naar een doel toe te werken, als onderdeel van een groter geheel, leren de musici essentiële vaardigheden zoals naar elkaar luisteren en samenwerken, maar ook doorzettingsvermogen en discipline. Door de mogelijkheid zitting te nemen in een bestuur of commissie van het orkest bieden de verenigingen studenten de mogelijkheid deze vaardigheden niet alleen op muzikaal, maar ook op organisatorisch vlak te verwerven. Daarnaast brengen jonge, enthousiaste musici ook hun brede sociale netwerk in aanraking met (licht) klassieke muziek en zorgen zij daarmee voor een breder draagvlak voor dit genre. Door het maken van en luisteren naar deze muziek verbreden mensen hun horizon, en kunnen ze worden geraakt en vermaakt.

3. Middelen

Het KONSO wil op twee manieren de samenwerking tussen de Nederlandse studentenorkesten versterken; door te faciliteren en te adviseren.

Samenwerking faciliteren
  • Het KONSO organiseert twee keer per jaar een besturendag waarop orkestbesturen elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen uit kunnen wisselen. Op deze dagen zullen interessante sprekers uitgenodigd worden en kunnen de besturen deelnemen aan workshops met betrekking tot functiegebonden werkzaamheden.
  • Het KONSO heeft diverse samenwerkingsformats, zoals een gezamenlijke agenda, een lijst met instrumentarium per orkest en een overzicht van interessante repetitielocaties. Zo kunnen orkestbesturen gebruik maken van elkaars kennis en ervaring.
  • Het KONSO stimuleert de orkesten meer educatieprojecten te doen, hiermee wordt meer jong publiek geworven en het draagvlak voor (licht) klassieke muziek vergroot. Er is een basisformat voor educatieprojecten dat via het KONSO over basis- en middelbare scholen wordt verspreid. Orkesten kunnen dit vervolgens in overleg met de afnemers zelf gedetailleerder vormgeven.
Adviseren
  • Het KONSO is op zich zelf een kennisorgaan bestaande uit ervaren (oud-)bestuurders van Nederlandse studentenmuziekgezelschappen. Orkesten kunnen met vragen of voor advies altijd bij het bestuur van het KONSO terecht. Indien de vragen het kennisgebied van de KONSO bestuurders overstijgen, kan gebruik gemaakt worden van de bij het KONSO aangesloten adviseurs die professioneel zijn in hun vakgebied.
  • Op de besturendagen die het KONSO organiseert worden professionals uit het veld uitgenodigd om lezingen en workshops te geven.
  • Door middel van een overzicht van gespeelde en te spelen programma’s die de orkesten aan het KONSO aanleveren speelt het KONSO een verbindende rol in de uitwisseling van bladmuziek. Ook voor vragen wat betreft rechten over bladmuziek, uitvoeringen en opnames is het KONSO een aanspreekpunt.
  • Het KONSO vergaart actief informatie over rechten omtrent bladmuziek, uitvoeringen en opnames van (licht) klassieke muziek.

4. Doelgroep

Het KONSO is er voor alle studentenmuziekgezelschappen in Nederland, van harmonie- en jazzorkest tot kamer- en symfonieorkest. Door er voor te zorgen dat de besturen beter functioneren en daarmee beter hun doelen kunnen verwezenlijken is het KONSO er indirect ook voor de muzikanten en het publiek van de orkesten.